شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
نام محصول دانلودی: شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه شهرستان نهاوند به روش
PCRRFLP
پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد( MSc)
گرایش سلولی و مولکولی

ادامه مطلب


مطالب تصادفی